^Back To Top
Get Adobe Flash player

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA

RADOŚĆ I NADZIEJA” W SOSNOWCU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Radość i Nadzieja” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001r. Nr 79 poz.855 ze zm.), oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.

Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

Członkowie stowarzyszenia mogą wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

§ 6

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci i własnego logo.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania, z przestrzeganiem prawa obowiązującego w danym kraju.

 

Rozdział II

Cel i sposób działania

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie zadań statutowych Dziennego Domu Pomocy Społecznej
     
  w Sosnowcu.

 2. Niesienie pomocy osobom potrzebującym.

 3. Pozyskiwanie środków na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej
      
  w Sosnowcu.

 4. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji
      osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 5. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób starszych
     
  i niepełnosprawnych.

 6. Wszechstronne propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji.

 7. Szerzenie profilaktyki zdrowotnej.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z władzami, instytucjami, fundacjami, kościołami
      zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

 2. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 3. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

 4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów,
      konferencji, seminariów itp.

 5. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej, w tym zajęć
      sportowo-rekreacyjnych.

 6. Tworzenie fundacji lub funduszy celowych.

 7. Współpraca z placówkami krajowymi i zagranicznymi.

 8. Prowadzenie działalności integracyjnej poprzez aktywność kulturalną,
      rekreacyjną i towarzyską.

 9. Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa, psychologii i polityki społecznej dla
      pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, ich rodzin, opiekunów
      prawnych, pracowników a także innych osób potrzebujących.

 10. Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dzienny Dom Pomocy
       Społecznej oraz Stowarzyszenie.

 11. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego:

 1. działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest:

  • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

  • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
   i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),

  • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   (PKD 90.01.Z),

  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

2. działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest:

 • działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

 • działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),

 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
  w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).

§ 12

Działalność jest prowadzona w wyodrębnionych księgach w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów
o rachunkowości.

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć będzie jedynie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 14

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych
w odrębnych przepisach

 

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

 

§ 15

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

     1).  członków zwyczajnych,

      2).  członków wspierających,

      3).  członków honorowych.

§ 17

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
      do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkiem
      zwyczajnym mogą być także cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna bez względu na
      obywatelstwo i siedzibę, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
      rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
  przez swego przedstawiciela.

   

  3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na
      obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

   

  4Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na
       podstawie pisemnej deklaracji.

   

  5.  Uchwałę w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Zebranie
      Członków na pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem,
  przygotowany
      przez Zarzą
  d.

§ 18

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

      1). czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

      2). zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

           3). korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań.

      2.  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

         1).  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

         2).  regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

         3).  współdziałania w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

         4).  dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 19

 1. Członek wspierający ma prawo do:

      1).  uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania
            Członków,

   

      2).  zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

        2.  Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.

        3.  Członek wspierający ma obowiązek świadczenia pomocy, do której
           zobowiązał się w złożonej przez siebie deklaracji.

 

§ 20

Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jeśli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, zaś w zakresie obowiązków zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

 

§ 21

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia, do którego członek należy, uchwałą Zarządu.

 2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

 1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,

 2. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 1. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków, jeśli decyzje, o których mowa
  w ust. 2 podjął Zarząd.

 2. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 3. Osoby, którym odmówiono członkostwa zwyczajnego mogą odwołać się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków, które może zdecydować o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Termin wskazany w ust.4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22

Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć Walne Zebranie Członków w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Pozbawienie członkostwa honorowego odbywa się
na pisemny, uzasadniony wniosek Zarządu.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 23

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. KadencjaZarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniach jawnych, chyba, że członkowie obecni na Walnym Zebraniu zadecydują
  o tajnym głosowaniu nad daną uchwałą.

 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba, że statut stanowi inaczej.
  W przypadku równowagi głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniach jawnych przy obecności całego składu osobowego komisji.

 

§ 25

W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż 1/3 składu organu. Tak uzupełniony organ działa wyłącznie
do kolejnych wyborów.

 

§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia na pisemny wniosek:

  1. Zarządu,

  2. Komisji Rewizyjnej,

  3. 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.1 pkt 1,2 i 3.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 29

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej 10 dni przed terminem zebrania– pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w dowolny, skuteczny sposób.

§ 30

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków o ile statut nie stanowi inaczej.

 2. Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim terminie, który może być wyznaczony
  o 10 minut później tego samego dnia.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. wybór i odwoływanie organów Stowarzyszenia,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 4. udzielanie ( bądź nie udzielanie ) absolutorium dla urzędującego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

 5. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej,

 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 7. nadawaniu i pozbawianiu członkostwa honorowego,

 8. rozpatrywaniu odwołań, o których mowa w § 21,

 

§ 32

Prezes Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu każdego pierwszego kwartału roku kalendarzowego, nie później niż 21 marca.

 

§ 33

Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje
on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa Stowarzyszenia
  i wiceprezesa.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub
  w razie potrzeby. Zarząd obraduje wg opracowanego regulaminu.

W regulaminie określone zostają kompetencje poszczególnych osób funkcyjnych Zarządu. W razie potrzeby w zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 34

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciąganie zobowiązań,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 

§ 35

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.

 

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz
  w roku i każdorazowo w razie zaistnienia potrzeby,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzanych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w razie stwierdzenia braku wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub wystąpienia istotnych nieprawidłowości
  w gospodarce finansowej Stowarzyszenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd (prezesa) w terminie ustalonym w statucie,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie
  (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Komisja obraduje wg opracowanego przez siebie regulaminu.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni
  w Stowarzyszeniu w odpłatnym charakterze.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 38

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 • składek członkowskich,

 • dotacji,

 • dochodów z własnej działalności gospodarczej,

 • darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane najpóźniej do końca każdego

kwartału danego roku. Wysokość składek określa Walne Zebranie
w podjętej uchwale.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest wyłącznie Prezes
Stowarzyszenia samodzielnie lub zastępujący go Wiceprezes łącznie
z innym przedstawicielem Zarządu.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest wyłącznie
Prezes Stowarzyszenia samodzielnie lub zastępujący go Wiceprezes
łącznie ze Skarbnikiem.

6. Do podpisywania korespondencji zwykłej uprawniony jest każdy funkcyjny
członek Zarządu w zakresie swoich kompetencji i obowiązków.

7. Prezes Stowarzyszenia zatrudnia pracowników i jest ich przełożonym.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 39

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu jawnym i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności
  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała ostatniego walnego zebrania członków nie stanowi inaczej.

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony
w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia.
W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka
o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.)

 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim
w dniu…………….

 

1/ Prezes Zarządu ………………………………………

2/ Wiceprezes Zarządu …………………………………

3/ Skarbnik ……………………………………………….

4/ Sekretarz ………………………………………………